Slöjd i Livet

KURS PLAN

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av verktyg är ett sätt för männi­skan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som inne­bär att söka konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd inne­bär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivi­te­ten och handlingsberedskapen samt stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen. Detta är betydelsefullt för in­di­videns och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att form­ge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och hant­verks­tekniker. Eleverna ska i arbetet ges möjligheter att utveckla sin skick­lig­het i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Genom under­visningen ska eleverna även ges förutsättningar att arbeta med färg, form och funktion för att skapa olika estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer samt över­väga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjdarbetet. På så sätt ska under­visningen väcka elevernas nyfikenhet och lust att undersöka och experi­men­tera med olika material, hantverkstekniker och uttryck, samt att ta sig an upp­gifter på ett kreativt sätt. I undervisningen ska eleverna även få möta såväl äldre tiders hantverksföremål och slöjdtraditioner som nutida design för att in­spi­reras i det egna skapandet. Vidare ska undervisningen bidra till att ele­ver­na utvecklar förmågan att använda slöjdspecifika begrepp som be­skriver arbets­processer, material, verktyg och hantverkstekniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att reflektera över arbets­processer och resultat för att fördjupa sitt lärande. Genom reflektion både i arbe­tet och när det är slutfört kan eleverna utveckla medvetenhet om vad som känne­tecknar kvalitet i utförande och resultat. Eleverna ska också ges förut­sätt­ningar att utveckla förmågan att välja och hantera material för att främja håll­bar utveckling. Därigenom kan undervisningen bidra till att eleverna ut­veck­lar ett miljömedvetet förhållningssätt. Eleverna ska även ges möjligheter att utveckla kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med slöjd­arbete.

Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.


Centralt innehåll

Betygskriterier